2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS PROGRAM ÜLKELERİ İLE ORTAK ÜLKELER ARASINDA PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler Arasında

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı

 

Ülkemiz, 2007-2013 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’na aday ülke statüsünde katılım sağlamış ve sadece AB üyesi ülkelerdeki kurumlarla hareketlilik faaliyeti gerçekleştirebilmiştir. Ancak, 2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye 2016 yılından itibaren Program Ülkeleri (28 AB Üyesi ülke + 4 ülke)'ne ek olarak Ortak Ülkeler (AB'ye Komşu Ortak Ülkeler) ve Diğer Ortak Ülkeler olarak tanımlanan ülkeler ile de yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti gerçekleştirilebilecektir. Uluslararası Kredi Hareketliliği (International Student Mobility-ICM) olarak da bilinen program kapsamında Üniversitemizin yapmış olduğu proje başvurusu kabul edilmiştir.

Bu çerçevede, Üniversitemiz ilk olarak Arjantin ve Güney Kore’de bulunan çeşitli üniversiteler ile Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliği anlaşmaları imzalamıştır. Buna bağlı olarak 2016-2017 Akademik yılında Erasmus+ Programı kapsamında bu ülkelerde akademik ve idari personelimiz için Personel Eğitim Alma Hareketliliği yapılacaktır. Başvuru ve değerlendirme işlemleri aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.  

 

Başvuru Tarihleri

22 Aralık 2016-13 Ocak 2017

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

20 Ocak 2017

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU BELGELERİ

·         Başvuru Formu ( İndirmek için Tıklayınız)

·         Yabancı Dil Yeterliliğini Gösteren Belge: Akademik personelin lisans veya lisansüstü öğrenimini ilgili yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu yabancı dille verildiği bir programda tamamlamış olması halinde yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Başvuruların değerlendirmeye alınması için YDS/ÜDS veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından 100’lük değerlendirme sistemine göre en az 50 puan alınması gerekmektedir.

Eşdeğerlikler için YÖK yabancı dil eşdeğerlik sayfası: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf

Başvuru formu tüm belgeler ile birlikte Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (TRAINING MOBILITY) NEDİR?

 

Türkiye’de Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan bir personelin (akademik veya idari) Erasmus+ döneminde Ortak Ülkeler (Partner Countries) olarak nitelenen ülkelerde yer alan ve ev sahibi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-AYBU) kurum ile Erasmus+ kurumlararası anlaşması olan bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Faaliyet işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde eğitim almak üzere (konferanslar hariç) gerçekleşebilir.

 

NOTLAR:

·         2016 yılında başlamış olan bu faaliyet kapsamında personele ödenecek olan hibe miktarları Erasmus+ Program Ülkeleri’ne ayrıla hibe miktarlarından farklıdır. Ancak, personele yine günlük hibe ve seyahat hibesi verilecektir.

 

·         Erasmus+ Ortak Ülkelerle Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmak üzere seçilmiş olan akademik/idari personelin, gideceği yükseköğretim kurumunda faaliyet süresince en az 5 gün en az 8 saat ders vermesi gerekir. Üniversitemizin, Personel Hareketliliği kapsamında yapacağı hibe ödemesi 5 gün faaliyet ve ek olarak 2 gün seyahat için olmak üzere toplamda 7 gün olarak sınırlandırmıştır.

 

·         Personel eğitim alma hareketliliğinde, eğitim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 8 saat eğitim aldığı açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

·         Eğitim Alma harekeliliği için AYBÜ’de bağlı bulunulan bölümün ders vermek üzere gidilecek üniversite ile Üniversiteler arası ikili anlaşmasının olması gerekir.

 

·         İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “Hibesiz Hareketlilik” faaliyetinden faydalanabilir. * Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

HAREKETLİLİK SÜRESİ

 

1. Hareketlilik, 01.02.2017- 31.07.2017 arasında 5 gün faaliyet ve ek olarak 2 gün seyahat için olmak üzere toplamda 7 gün olarak gerçekleşecektir.

 

2. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 31 Temmuz 2017 tarihine kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken bu tarihe kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerektiği dikkate alınmalıdır.

 


KİMLER FAYDALANABİLİR?

1. Erasmus+ Ortak Ülkelerle   Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmak isteyen personelin Türkiye’de Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olması gerekir.

2. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

3. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.


SEÇİM VE DEĞERLENDİRME

·         Değerlendirmenin şeffaf ve hakkaniyetli yapılması programın genel kurallarından biri Erasmus Üniversite Beyannamesi’nin gereğidir.

·         Seçim komisyonu tarafından aşağıda yer alan ölçütler doğrultusunda asil ve yedek listeler oluşturulacak ve Değerlendirme Sonuçları son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Dış İlişkiler Ofisi web sayfasında (http://ybu.edu.tr/dib ) ilan edilecektir. Bütçe olanaklarında bir artış olması halinde, yedek adayların da hareketliliğe katılmaları sağlanabilecektir.

·         Faaliyetin gerçekleştirileceği ülke ve üniversite, kontenjanlar bölümünde verilmiştir.

·         Başvurular Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Erasmus Komitesi tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme aşamasında başvuru formları ve öğretim programlarının yanı sıra komisyon tarafından belirlenen ölçütler ve Ulusal Ajans tarafından belirtilen aşağıdaki ulusal öncelikler göz önünde bulundurulacaktır.

o   Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış akademik personele,

o   Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere,

o   Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumlarında yapılacak faaliyetlere,

o   Erasmus Koordinatörlerine,

o   Hibe miktarı az olan ülkelere gidecek öğretim elemanlarına,

o   4 Aralık 2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK”in 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişik 7. Maddesi uyarınca yabancı dilde ders verme yeterliliği olan akademik personele ve ilgili yabancı dil sınavlarından daha yüksek puan alan akademik personele


     2016/2017 akademik yılında Erasmus+ Ortak Ülkelerle Eğitim Alma Hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda belirtilen ölçütlere göre yapılacaktır.

 

ÖLÇÜTLER

PUAN

1

Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış olmak

+10

2

Daha önce eğitim alma  hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlerde çalışıyor olmak

+15

3

Daha önce herhangi bir Erasmus Ders Verme/Eğitim Alma faaliyetinden faydalanmamış olmak

+15

4

Erasmus Koordinatörü olmak

+15

5

4 Aralık 2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK”in 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişik 7. Maddesi uyarınca yabancı dilde ders verme yeterliliği olmak ve İlgili yabancı dil sınavlarından daha yüksek puan almış olmak

+10

6

Daha önce kurumlararası Erasmus anlaşması yapmış olmak veya anlaşma yapılmasına öncülük etmiş olmak

+10

7

Toplam Hizmet yılı daha uzun olmak

+10

8

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olmak

+15

 

TOPLAM

100

HİBELERİN ÖDENMESİ

1. Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

2. Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir.

3. Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe konaklama, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz. Tüm masraflar verilen Erasmus hibesinden karşılanır.

4. Toplu taşıma araçlarını kullanmayıp, kendi özel aracı ile ulaşımını sağlayan personele fatura karşılığında akaryakıt ücreti ödenmez.

5. Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanacak personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak sözleşmede yer alacak toplam hibe miktarı taraflarca onaylanmış öğretim programı ve tahmini seyahat gideri dikkate alınarak belirlenir.

Gündelik Hibeler

•      Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe                 Miktarları (Avro)

Arjantin

160

Güney Kore

160

 

Örnek: Günlük/haftalık hibe miktarı hesaplamaları:

Arjantin’de, en az 8 saat eğitim alarak, 5 gün eğitim alma hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş-dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı 7 gün üzerinden hesaplanır. 7 gün için hibe miktarı: 160*7= 1120 €

Seyahat Desteği

  • Şehir içi ulaşım karşılanmaz.

·         Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı-Distance Calculator” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: www.ua.gov.tr/distance

·         Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Örnek: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara’dan Arjantin’in Tandil kentinde bulunan The National University of Central Buenos Aires’e gidecek bir yararlanıcıya verilecek seyahat hibesi Ankara-Buenos Aires arasındaki mesafeye göre hesaplanır.

From: Ankara, Turkey     To: Tandil, Buenos Aires, Argentina      Km: 12700.51 km.

Seyahat Giderleri için Toplam Hibe: (Mesafe Hesaplayıcı’ya göre;)  8000 km ve üstü km arası arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 AVRO ‘dur ve katılımcı ulaşım giderleri için 1100 € alacaktır.

 

KONTENJANLAR

2016-2017 Akademik yılı içerisinde Erasmus+  Ortak Ülkelere yönelik Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda bu ülke ve üniversitelerde hareketlilik gerçekleştirilebilecektir.  Buna göre Arjantin’e 2 ve Güney Kore’ye 3 personelimiz Eğitim Alma amacıyla gidebilecektir. Kontenjanların Dağılımı Erasmus+ Program Guide ve Ulusal Ajans 2016 Uygulama El Kitabı’nda yer alan ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

Kontenjanlar ve başvuru yapabilecek ülke, üniversite ve bölümler aşağıdaki gibidir.

ÜLKE

GÜNEY KORE

ÜLKE KONTENJANI

TOPLAM KATILIMCI SAYISI

  1 KİŞİ

ÜNİVERSİTE

HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

 

 

 

 

 

BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

 

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk

Uluslararası Ticaret

İşletme

Yönetim Bilişim Sistemleri

Uluslararası İlişkiler

Felsefe

Tarih

 

 

 

           ÜLKE

ARJANTİN

ÜLKE KONTENJANI

TOPLAM KATILIMCI SAYISI

1 KİŞİ

    1.   ÜNİVERSİTE

THE NATIONAL UNIVERSITY OF QUILMES (UNQ)

    

 BÖLÜM

Tarih

Hemşirelik

İktisat

 

2.       ÜNİVERSİTE

 

 

THE NATIONAL UNIVERSITY OF THE CENTER OF THE BUENOS AIRES

 

 

BÖLÜM

Hukuk

Tıp

Hemşirelik

Bilgisayar Mühendisliği

Tarih

Sosyal Hizmetler

Uluslararası İlişkiler

Maliye

İktisat

Yönetim Bilişim Sistemleri

 


AKADEMİK PERSONELİN ERASMUS EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN İZLEMESİ GEREKEN YOL

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanabilmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdaki gibidir.

1. Eğitim Alma hareketliliği çıkılan ilan doğrultusunda ders verme hareketliliği tarih aralıkları, son başvuru tarihi, başvuru belgeleri, ikili anlaşmalar, kontenjan ve hibe miktarları hakkında bilgi alınır.

2. İlan edilen son başvuru tarihine kadar tüm başvuru belgeleri ile birlikte (Başvuru Formu ve Yabancı Dil Belgesi) başvuru yapılır.

3. Erasmus Komitesi ilan edilen ölçütlere göre, başvurular arasından yurtdışına gidecek öğretim elemanlarını belirler ve web sayfasında ilan eder.

4. Hareketliliğe katılmak üzere seçilen akademik personel, hareketlilikleri için gerekli olan İş Planı ve Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması’nı (Training Mobility Agreement) hazırlar ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim eder. Bu belgeler Ofis tarafından karşı üniversitelere onaylatılır. Söz konusu belgeler öğretim elemanlarına Dış İlişkiler Ofisi tarafından verilecektir.

6. Karşı üniversiteden gelen davet mektubu Ofis tarafından arşivlenir ve bir nüshası da bağlı olduğu Fakülte’den Yönetim Kurulu İzni temin edebilmesi için ilgili akademik personele verilir.

6. Seçilen öğretim elemanları ilgili Bölüm Başkanlığına/Fakülte Dekanlığı’na kendilerine verilen davet mektubunu ekleyerek görevlendirme ile ilgili bir dilekçe yazar. Dilekçede Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanacağı mutlaka belirtilmelidir yazar.

7. Onay yazıları bilgi için AYBU Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörlüğüne, görevlendirme için Personel Daire Başkanlığı’na ve hibe ödemesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na iletilir.

8. Akademik personel hibeyi alacağı banka şubesinde (Halk Bank Ankara Merkez Şubesi) vadesiz Euro hesabı açtırır.

9. Yazılar ilgili birimlere ulaştıktan sonra akademik personel ile beraber sözleşme hazırlanır.

10. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hibe için ilgili bankaya talimat verilir ve hareketlilikten önce %100 hibe nakit Euro olarak ilgili banka şubesinden çekilir.

 

ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN HAK KAZANAN PERSONEL TARAFINDAN HAZIRLANIP DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ’NE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Hareketlilik Öncesi:

·         Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğünden alınacak resmi yazı (bu yazı akademik personelin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda akademik personelin Erasmus Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).

·         Her iki tarafın imzalamış olduğu Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması

·         Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi (Dış İlişkiler Birimi’nde hazırlanacaktır.)

·         Halk Bankası Merkez Şubesi’nde açılan vadesiz AVRO hesabının cüzdanının fotokopisi

·         Seyahat biletine ilişkin fatura veya ön rezervasyon

Yurtdışındayken:

·         Gidilen kurumdan Katılım Belgesi alınır. Katılım Belgesi, hareketliliğin başlangıç ve bitiş tarihleri ile en az 8 saat eğitim aldığını belirten imzalı ve mühürlü bir belgedir.

 

Hareketlilik Sonrası:

·         Pasaportun kimlik bilgilerini ve giriş - çıkış tarihlerini gösteren sayfalarının fotokopileri,

·         Katılım Belgesi

·         Onaylı Uçak bileti faturası ve biniş kartları (Uçak biniş kartlarınızı lütfen muhafaza ediniz)

·         Nihai Rapor Formu (E-posta adreslerinize online olarak gelecektir)


İLETİŞİM

Uzm. Damla BÜLBÜLOĞLU

Dış İlişiler Birimi Genel Koordinatörlük

Rektörlük 3. Kat

Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:7 Etlik

Keçiören/ANKARA

Tel: 312-906 1333

E-posta: dbulbuloglu@ybu.edu.tr /erasmus@ybu.edu.tr