KAYIP DİPLOMA

 

DİPLOMANIN KAYBI:

Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgelerini kaybedenlere, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri şartıyla ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu belgelerin ikinci nüshaları verilir.

1-      Başvuru Dilekçesi.

2-      Kimlik Belgesi fotokopisi

3-      1 adet vesikalık fotoğraf

4-      Ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede üçer gün ara ile iki kez kayıp ilanı verilen gazete.

 

ÖRNEK KAYIP İLANI:

Kayıp Diploma / Kayıp Diploma eki / Kayıp Sertifika

“Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  ……………………………………………. Fakültesi/Enstitüsü/Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulundan almış olduğum  Önlisans/ Lisans / Yükseklisans / Doktora diploması kaybedildiğinden hükümsüzdür.”  Şeklide yapılması gerekmektedir.

İkinci nüshalarını da kaybedenlere üçüncüsü hazırlanmaz. Yalnız daha önce aslının ve ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.

 

DİPLOMANIN TAHRİP OLMASI DURUMUNDA:

Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, diploma eki ve mezuniyet belgeleri için ilan şartı aranmaksızın aynı yol izlenerek ikinci nüshaları verilir.