Başvuru Değerlendirme Süreci

Başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır. Yürüteceğiniz araştırmanın YBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu (SBBEK) onayına ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için “Etik Akış Planı”nı inceleyiniz.

Aşama I: Başvurunun Yapılması

1. Başvuru için gerekli form ve dokümanların hazırlanması:

 • Başvuru Formu
 • Bilgilendirilmiş Onam Formu (Gönüllü Katılım Formu örneği),
 • Ebeyn Onay Formu (varsa),
 • Çalışmada kullanılacak ölçek/anket, mülakat veya diğer bilgi toplama araçlarının (varsa) birer kopyaları,
 • Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu (varsa) örneği

İlgili formlara ve form örneklerine Formlar sayfasından ulaşabilirsiniz.  

2. Hazırlanan başvurunun Online Başvuru Sistemine yüklenmesi:

Başvuru için gerekli belgeleri doldurup ilgili ekleri hazırladıktan sonra, başvuru kapsamında yer alan tüm form ve belgeleri Online Başvuru Sistemi’ne yüklemeniz gerekmektedir.    

3. Online Başvuru Sistemine yüklenen başvuruya ilişkin tüm belgelerinin etik kurul sekretaryasına iletilmesi:

Başvurunuzun tamamlanması için sisteme yüklediğiniz tüm bu formların bir kopyasını etik kurul sekretaryamıza iletmeniz gerekmektedir. Başvuru Formu’nu imzalamayı unutmayınız.

 

Aşama II: Değerlendirme

 • Başvuru, ilgili SBBEK hakemleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu, en geç 4 hafta içinde sekretarya aracılığı ile araştırmacıya iletilir.
 • SBBEK değerlendirme sürecinde, Başvuru Formu'nda yer alan araştırmaya ilişkin bilgilerle, araştırmada kullanılacak Gönüllü Katılım Formu'nun, Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu'nun (gerekiyorsa), Ebeveyn Onay Formu'nun (gerekiyorsa) ve de kullanılacak ölçüm araçlarının kopyaları ayrıntılı bir şekilde incelemeye tâbi tutulur; araştırmanın evrensel araştırma etik ilkelerine uygunluğu kurulun değerlendirme kararının niteliğini (Kabul, Revizyon veya Ret) belirler. 
 • Bir çalışmanın “revizyon” değerlendirmesi almasının nedenleri arasında:
  • Araştırmada kullanılacak ölçüm araçlarında ya da yönteminde etik açıdan eksik/ tartışmalı kısımların bulunması,
  • Bilgilendirilmiş Onam Formu'ndaki ve/ya Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu'ndaki eksiklikler.
 • Bir çalışmanın reddedilmesinin nedenleri arasında:
  • Katılımcılar için belirgin düzeyde etik ihlal içeren (psikolojik veya fiziksel riskler içermesi) yöntemlerin, yönergelerin, soruların yer alması.

 

Aşama III: Değerlendirme Sonucunun Yazılı Olarak Araştırmacıya İletilmesi

 • YBÜ SBBEK sekretaryası aracılığı ile değerlendirmenin sonuçlandırıldığı mail üzerinden araştırmacıya iletilir. Sonrasında araştırmacı etik kurul kararını sekretaryamızdan elden teslim alabilir.

 

ÖNEMLİ NOKTALAR:

 1. Anket, test ve ölçeklerin değiştirilmesi, yeni ilaveler yapılması, araştırmanın başlığının değiştirilmesi, yeni araştırmacılar eklenmesi ve benzeri durumlarda online başvuru sisteminde “Başvuru Durumu” seçeneğinin altında yer alan seçeneklerden (tekrar başvuru, protokol değişikliği, daha önce onaylanmış bir araştırmanın devamı) size en uygun olanını işaretleyiniz. Ayrıca ilgili değişiklikler doğrultusunda başvuruya ilişkin belgeleri yeniden düzenleyerek sisteme yüklemeniz ve belgelerinizi imzalı bir şekilde yeniden SBBEK sekretaryasına iletmeniz gerekmektedir.
 2. SBBEK başvurularının, ilgili projenin başlangıç tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılması önerilmektedir.